గీతా సారము లేక సంక్షిప్త గీత

గీతా సారము లేక సంక్షిప్త గీత గీత మకరందము గ్రంధము నుండి... చైతన్య భగవద్గీత గ్రంధము నుండి...