Thursday, September 24, 2015

MY UPLOADS FOLDERS .POGOPLUG.YSREDDY

"Sundara chitanya pravachanamulu_bhajans_books" has the following link and can be viewed by anyone you give it to. 
http://ppl.ug/jyvdGBWzjtI/


Pogoplug
ysreddy94hydgmailcom   has shared A File with you via Pogoplug  
"MY UPLOADS FOLDERS .POGOPLUG.YSREDDY"
File: MY folders POGOPLUGYSREDDY Uploads 
View it now
iosandroid
© 2015 Cloud Engines, Inc. All Rights Reserved.
710 Sansome Street | San Francisco, CA 94111.

Sunday, July 26, 2015

శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము యొక్క నూతన బ్లాగ్- http://sukabramhasramam.blogspot.in


                                      ఓం
                        ఓం శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః 
                    ఓం  శ్రీసద్గురు విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామినే నమః 
                           ఓం నమో భగవతే శ్రీవిద్యాప్రకాశానందాయ

      ​​హరిఃఓమ్,
      ఓం నమో నారాయణాయ.

      శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము యొక్క నూతన బ్లాగ్- http://sukabramhasramam.blogspot.in - పరమగురుదేవులు శ్రీ సద్గురు మహర్షి మలయాళ స్వాములవారి పుణ్యఆరాధన- ఆషాఢ శుధ్ద ఏకాదశి సుదినమున  ఏర్పాటుచేయబడినది. 
  
            ఇందు భగవద్భక్తులకు  కావలసిన ఆశ్రమసమాచారం సులభంగా ఒకేచోట అందింపబడినది. 
1- ఆశ్రమ గ్రంథముల పట్టిక సుందరముగా తీర్చిదిద్దబడినది. దీనిద్వారా సంక్షిప్తముగా ఆయా గ్రంథముల గురించి తెలుసుకొని వాటిని పొందవచ్చును. అందు ఆ గ్రంథముల ముఖచిత్రములు కూడా గలవు.  (BOOKS-TO-BUY). 2-ఈ బ్లాగ్ నందు  శ్రీ సద్గురు విద్యాప్రకాశానందగిరిస్వాములవారి  దివ్యజీవితచరిత్ర సందర్భోచిత ఫొటోలతో వివరింపబడినది.
3-అలాగే శ్రీ గురుదేవుల జీవిత చరిత్ర తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ,మలయాళ, కన్నడ, తమిళభాషలలో ఇందు గలదు.   
4- శ్రీ గురుదేవుల మరియు ఆశ్రమ చిత్రపటాలు ఒకేచోట సుందరముగా అందించబడినవి.   
5-ఆశ్రమ గ్రంథములు కొన్ని e-Books(pdf) రూపములో అందింపబడినవి. 
6- అలాగే శ్రీ గురుదేవుల భగవద్గీత ఉపన్యాసముల (గీతామకరందం) వీడియోలు కూడా ఒకేచోట  ఇవ్వబడినవి.
 7-వీడియోలను ఎలా పొందవచ్చునో, వేదాంత భేరి -మాస పత్రిక చందా కోసం ఎలా తెలియచేయాలో సులభముగా వివరింపబడినది. 
8-ఆశ్రమమునకు రావటానికి  గూగుల్ మ్యాప్ తో ఆశ్రమానికి దారి కూడా వివరింపబడినది.
9- ఈ నూతన బ్లాగ్ నందు  ఆధ్యాత్మిక  సందేశములు పోస్ట్ ద్వారా తెలుపబడుచుండును. కావున ఈ  బ్లాగ్ ను తరచూ సందర్శించవచ్చును.
  నూతన బ్లాగ్: http://sukabramhasramam.blogspot.in

Om,
Om Namo Narayanaya,
In The Service Of The Almighty,
Brahmachari Vijayananda (B.N.VIjaya Bhaskar),
Sri Suka Brahma Ashram-P.O.-517640,
Srikalahasthi,
Chittoor-Dt,-AP-INDIAFriday, July 3, 2015

DHANYASHTAKAM IN TELUGU
DHANYASHTAKAM IN TELUGU – ధన్యాష్టకం

తత్ జ్ఞానం ప్రశమకరం యదింద్రియాణాం
తత్ జ్ఞేయం యదుపనిషత్సునిశ్చితార్థమ్ |
తే ధన్యా భువి పరమార్థనిశ్చితేహాః
శేషాస్తు భ్రమనిలయే పరిభ్రమంతః || ౧ ||
ఆదౌ విజిత్య విషయాన్మదమోహరాగ-
ద్వేషాదిశత్రుగణమాహృతయోగరాజ్యాః |
జ్ఞాత్వా మతం సమనుభూయపరాత్మవిద్యా-
కాంతాసుఖం వనగృహే విచరంతి ధన్యాః || ౨ ||
త్యక్త్వా గృహే రతిమధోగతిహేతుభూతా-
మాత్మేచ్ఛయోపనిషదర్థరసం పిబంతః |
వీతస్పృహా విషయభోగపదే విరక్తా
ధన్యాశ్చరంతి విజనేషు విరక్తసంగాః || ౩ ||
త్యక్త్వా మమాహమితి బంధకరే పదే ద్వే
మానావమానసదృశాః సమదర్శినశ్చ |
కర్తారమన్యమవగమ్య తదర్పితాని
కుర్వంతి కర్మపరిపాకఫలాని ధన్యాః || ౪ ||
త్యక్త్వైషణాత్రయమవేక్షితమోక్షమర్గా
భైక్షామృతేన పరికల్పితదేహయాత్రాః |
జ్యోతిః పరాత్పరతరం పరమాత్మసంజ్ఞం
ధన్యా ద్విజారహసి హృద్యవలోకయంతి || ౫ ||
నాసన్న సన్న సదసన్న మహన్న చాణు
న స్త్రీ పుమాన్న చ నపుంసకమేకబీజమ్ |
యైర్బ్రహ్మ తత్సమనుపాసితమేకచిత్తై-
ర్ధన్యా విరేజురితరే భవపాశబద్ధాః || ౬ ||
అజ్ఞానపంకపరిమగ్నమపేతసారం
దుఃఖాలయం మరణజన్మజరావసక్తం |
సంసారబంధనమనిత్యమవేక్ష్య ధన్యా
జ్ఞానాసినా తదవశీర్య వినిశ్చయంతి || ౭ ||
శాంతైరనన్యమతిభిర్మధురస్వభావై-
రేకత్వనిశ్చితమనోభిరపేతమోహైః |
సాకం వనేషు విదితాత్మపదస్వరుపం
తద్వస్తు సమ్యగనిశం విమృశంతి ధన్యాః || ౮ ||
Print Friendly

Friday, June 26, 2015

Bhakti pracharam free download links

మేము చేస్తున్న భక్తి ప్రచారం ఈ web sights ద్వారా చేస్తున్నాము
భక్తి ప్రచారం చేస్తున్న ఈ websights లలో ఇవ్వబడిన links ద్వారా 
Audio,Video,PDF Books free గా downlaod చేసికొనండి 
OUR VIDEO CHANNELS:
PDF BOOKS CHANNEL: www.scribd.com/ysreddy94hyd
FACEBOOK: YEDAVALLI SUDARSHAN REDDY
pl forward the above links to your friends&relatives
our mediafire folderlinks
hindudevotional2
free links:
MY UPLOADS FOLDER Pogoplug LINK FOR EASY DOWNLOADING 
ఈ pogoplug link ద్వారా files డౌన్లోడ్ easy గా డౌన్లోడ్ చేసికొనుటకు 
mozilla firefox browser బాగా ఉపయోగకరంగా ఉన్నది album 
లోని files /లేక select చేసికొన్న files అన్నీఒకేసారి one by one 
డౌన్లోడ్ చేసికొన వచ్చును ఈ pogoplug link కనెక్ట్ చేసినపుడు కొన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నవి కొoచెం వోపికతో 
డౌన్లోడ్ చేసికోనగలరు బుక్ మార్క్ చేసికొని అపుడపుడు లింక్ పనిచేస్తుందేమో లేదో చెక్ చేసికొని 
డౌన్లోడ్ చేసికోనండి నాకు feedback ఇవ్వండి
MY UPLOADED GOOGLE DRIVE FOLDERS LINKS:
పైన ఇవ్వబడిన లింక్స్ అన్నీ ఫ్రీ గా downlaod చేసికొనవచ్చును Saturday, May 2, 2015