Monday, October 1, 2018

Tvameva Mata Shloka


Tvameva Mata Shloka Tvameva Maata Cha Pitaa Tvameva Tvameva Bandhush Cha Sakhaa Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्चा सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బందుశ్ చ సఖా త్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవ .....

తల్లిదండ్రులను మరువవద్దు


తల్లిదండ్రులను మరువవద్దు అందరినీ మరచినా నీ తల్లిదండ్రులను మరువవద్దు..... వాళ్ళను మించి నీ మంచి కోరే వారెవరూ వుండరని తెలుసుకో .... నువ్వు పుట్టాలని రాళ్ళకు పూజలు చేశారు వారు.... రాయివై వారి హృదయాలను వ్రక్కలు చెయ్యవద్దు..... కొసరి కొసరి గోరుముద్దలతో నిన్ను పెంచారు వారు....... నీకు అమృతమిచ్చిన వారిపైననే నువ్వు విషాన్ని విరచిమ్మ వద్దు ... ముద్దు మురిపాలతో నీ కోర్కెలు తీర్చారు వారు...... ఆ ప్రేమ మూర్తుల కోరికలు నీవు నెరవేర్చాలని మరువవద్దు..... నువ్వెన్ని కోట్లు సంపాదించినా అది తల్లిదండ్రులకు సమాన మౌతాయా?..... అంతా వ్యర్థమే సేవాభావం లేక, గర్వం పనికిరాదు.... సంతానం వల్ల సుఖం కోరుతావు. నీ సంతాన ధర్మం మరువవద్దు....... ఎంత చేసుకుంటే అంత అనుభవించక తప్పదనే న్యాయం మరువవద్దు..... నీవు తడిపిన పక్కలో వారు పడుకొని నిన్ను మాత్రం పొడిపొత్తుల్లో పడుకోబెట్టారు... ... అమృతాన్ని కురిపించే అమ్మ కళ్ళల్లో అశ్రువులను నింపకు..... నీవు నడిచే దారిన పూలు పరిచారు వారు..... ఆ మార్గదర్శకులకు నీవు ముల్లువై వారిని బాధించకూడదు .... డబ్బుపోతే మళ్ళీ సంపాదించవచ్చు. తల్లిదండ్రులను మాత్రం మళ్ళీ సంపాదించలేవు....... వారి పాదాల గొప్పదనం జీవితాంతం మరువవద్దు.... తల్లిదండ్రులను, శాస్త్రములను, గురుజనులను గౌరవించువాడు చిరకాలము ఆదరణీయుడు కాగలడు...

Thursday, August 23, 2018

JYOTHI SWARUPA AYYAPPA BHAKTI SONGShindudevotional 1 has invited you to view the following shared folder:


Jesudas Ayyappa Telugu Devotional Songs

1commentsJesudas Ayyappa Telugu Songs,Ayyappa(Jesudas)Telugu Devotional Songs,Jesudas Ayyappa Telugu Devotional Songs,Ayyappa Telugu Devotional Songs,Jesudas Telugu Devotional Songs,Jesudas Ayyappa Songs collection,Jesudas Ayyappa Devotional Songs collection
http://telugump3devotional.blogspot.in/2012/08/jesudas-ayyappa-telugu-devotional-songs.html

Sri Vinayaka Devotional mp3 collections


Courtesy: http://www.latesttelugump3.com/

Sri Vinayaka Chavithi Pooja Vidhanam & Katha Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Vinayaka Suprabhatham : Click Here
Mangalam Paata : Click Here
Pooja Samagri : Click Here
Vinayaka Pooja : Click Here
Vinayaka Pooja [Cont...] : Click Here
Katha : Click Here
Mangalam Paata : Click Here
O Bojja Ganapayya : Click Here


All Tracks in a single file : Click Here

Ganesh Chaturthi Festival Info and Bhakti Geetalu Collection | Lord Ganesh Telugu Devotional Songs Collection


Ganesh Chaturthi is celebrated on the birthday of Lord Ganesh (Ganesha), the god of wisdom and prosperity on the fourth day of the moons bright fortnight, or period from new moon in the lunar month of Bhadrapada. The celebration of Ganesh Chaturthi continue for five, seven, or ten days. Some even stretch it to twenty one days, but ten the most popularly celebrated. In the tradition of the right hand path the first day is the most important. In the left hand path tradition the final day is most important.
Ganesha is the god of wisdom and prosperity and is invoked before the beginning of any auspicious work by the Hindus. It is believed that for the fulfillment of one's desires, his blessing is absolutely necessary. According to the mythology, he is the son of Shiva and Parvati, brother of Kartikeya - the general of the gods, Lakshmi - the goddess of wealth and Saraswati-the goddess of learning. There are numerous stories in Hindu mythology, associated with the birth of this elephant-headed god, whose vehicle is the Mooshak or rat and who loves Modaks (droplet shaped Indian sweet).
Legend has it that Parvati created Ganesha out of the sandalwood dough that she used for her bath and breathed life into him. Letting him stand guard at the door she went to have her bath. When her husband, Shiva returned, the child who had never seen him stopped him. Shiva severed the head of the child and entered his house. Parvati, learning that her son was dead, was distraught and asked Shiva to revive him. Shiva cut off the head of an elephant and fixed it on the body of Ganesha.
Another tale tells of how one day the Gods decided to choose their leader and a race was to be held between the brothers- Kartikeya and Ganesh. Whoever took three rounds of the earth first would be made the Ganaadhipati or the leader. Kartikeya seated on a peacock as his vehicle, started off for the test. Ganesh was given a rat, which moved swiftly. Ganesh realised that the test was not easy, but he would not disobey his father. He reverently paid obeisance to his parents and went around them three times and thus completed the test before Kartikeya. He said, " my parents pervade the whole universe and going around them, is more than going round the earth." Everybody was pleasantly surprised to hear Ganesha's logic and intelligence and hence he came to be known as the Ganaadhipati or leader, now referred to as Ganpati.
There is also a story behind the symbolic snake, rat and the singular tusk. During one of his birthdays, His mother, Parvati, cooked for him twenty-one types of delicious food and a lot of sweet porridge. Ganesha ate so much that even his big belly could not contain it. Mounting his little mouse, he embarked on his nightly rounds. His mouse suddenly stumbled upon seeing a huge snake. To adjust His belly, Ganesha put the snake on as a belt around his stomach. All of a sudden, he heard laughter emanating form the sky.
He looked up and saw the moon mocking him. Ganesha infuriated, broke off one of his tusks and hurled it at the moon. Parvati, seeing this, immediately cursed the moon that whoever looks at it on Ganesh Chaturthi will be accused of a wrong doing. The symbology behind the mouse and snake and Ganesha's big belly and its relationship to the moon on his birthday is highly philosophic. The whole cosmos is known to be the belly of Ganesha. Parvati is the primordial energy. The seven realms above, seven realms below and seven oceans, are inside the cosmic belly of Ganesha, held together by the cosmic energy (kundalini ) symbolized as a huge snake which Ganesha ties around Him. The mouse is nothing but our ego. Ganesha, using the mouse as a vehicle, exemplifies the need to control our ego. One who has controlled the ego has Ganesha consciousness or God-consciousness.

.::Ganesh Chaturthi Celebrations::.

The festival of Ganesh Chaturthi is celebrated the states ofMaharashtra, Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh and many other parts of India. Started by Chatrapati Shivaji Maharaja, the great Maratha ruler, to promote culture and nationalism, the festival was revived by Lokmanya Tilak (a freedom fighter) to spread the message of freedom struggle and to defy the British who had banned public assemblies. The festival gave the Indians a feeling of unity and revived their patriotic spirit and faith. This public festival formed the background for political leaders who delivered speeches to inspire people against the Western rule. The festival is so popular that the preparations begin months in advance.
Ganesha statues installed in street corners and in homes, and elaborate arrangements are made for lighting, decoration,mirrors and the most common of flowers. Poojas (prayer services) are performed daily. The artists who make the idols of Ganesh compete with each other to make bigger and more magnificent and elegant idols. The relevantly larger ones are anything from 10 meters to 30 meters in height. These statues are then carried on decorated floats to be immersed in the sea after one, three, five, seven and ten days. Thousands of processions converge on the beaches to immerse the holy idols in the sea. This procession and immersion is accompanied by drum- beats, devotional songs and dancing.
It is still forbidden to look at the moon on that day as the moon had laughed at Ganesha when he fell from his vehicle, the rat. With the immersion of the idol amidst the chanting of "Ganesh Maharaj Ki Jai!" (Hail Lord Ganesh). The festival ends with pleas to Ganesha to return the next year with chants of "Ganpati bappa morya, pudcha varshi laukar ya" (Hail Lord Ganesh, return again soon next year.

.::Bhakti Geethalu Collection::.

Ashta Ganapathi : Click Here
Ganapathi Charitra : Click Here
Ganesh Krithis - Sudha Raghunathan : Click Here
Jai Jai Vinayaka : Click Here
Kanipaaka Vinayka Divya Ganam : Click Here
Kanipaka Vinayaka : Click Here
Kanipaka Vinayaka Suprabatham Bhakthi Ganam : Click Here
Kanipakam Bhakthi Geetalu : Click Here
Moshika Vaahana : Click Here
O Bojja Ganapayya : Click Here
Sidhi Vinayaka : Click Here
Sri Ganapathi Bajanalu : Click Here

Ganesa Gayathri & Mahaganapathy Sahasranamam : Click Here
Sri Ganesha Pancharatna Malika : Click Here
Sri Ganesha Sahasranama Stotram : Click Here
Sri Kanipaka Vinayaka Amruthavani : Click Here
Sri Vighneswara Ganamrutham : Click Here

Sri Vinayaka Chavithi Pooja Vidhanam & Katha : Click Here
Vaatapi Ganapathim : Click Here
Vigneswara Bhajans : Click Here
Vinayaka Bhajans : Click Here
Vishwa Vinayaka : Click Here

Monday, August 26, 2013


Vaatapi Ganapathim Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Vatapi Ganapatim : Click Here

Sri Ganesa Gayathri & Sri Mahaganapathy Sahasranamam Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Sri Ganesa Gayathri & Sri Mahaganapathy Sahasram : Click Here
Sri Mahaganapathy Sahasram (Cont-) : Click Here


All Tracks in a single file : Click Here

Moshika Vaahana Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Aadi Poojaku : Click Here
Chidananda Roopam : Click Here
Dandalayya Undalayya : Click Here
Ganapathi Prardhana : Click Here
Magakamani (Harathi) : Click Here
Mushika Vahana : Click Here
Sharanu Sharanu : Click Here
Sri Gananadam : Click Here
Vakrathunda Mahakaya : Click Here 


All Tracks in a single file : Click Here

Kanipaka Vinayaka Suprabatham Bhakthi Ganam Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Dayagala Devudu : Click Here
Hey Ley Swamy Namami : Click Here
Namo Namo Ganesha : Click Here
Om Gam Ganapataye Namaha : Click Here
Om Sri Prabu Kanipakeswara : Click Here
Suklam Baradharam Vishnum : Click Here
Swamy Saraname Pavanadanam : Click Here
Viswam Tirigina kotti Dandalu : Click Here 


All Tracks in a single file : Click Here

Ganesh Krithis - Sudha Raghunathan Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Ekadantam : Click Here
Gam Ganapathe : Click Here
Gana Nadhane : Click Here
Ganesa Kumara : Click Here
Girirajasutha : Click Here
Mahaganapathim : Click Here
Ohm Pranavavimala Ganapathi : Click Here
Pranavamegam : Click Here
Siddhi Vinayakam : Click Here
Sri Ganapathini : Click Here
Sri Mahaganpathe : Click Here
Tharunam Idayya : Click Here
Vallaba : Click Here
Vigna Vinayaka : Click Here 


All Tracks in a single file : Click Here

Vishwa Vinayaka Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Jaya Jaya Suravarpoojit Jitda : Click Here
Pranamya Shirasa Devam : Click Here
Shree Ganapati Atharvashirsha : Click Here
Shree Ganesh Chalisa : Click Here
Shree Ganeshay Dheemahi : Click Here
Sukhkarta Dukhaharta : Click Here


All Tracks in a single file : Click Here

Sri Kanipaka Vinayaka Amruthavani Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Amruthavani 1 : Click Here
Amruthavani 2 : Click Here
Amruthavani 3 : Click Here


All Tracks in a single file : Click Here

Sri Ganesha Sahasranama Stotram Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Ashtakam : Click Here
Ganesha Ashtakam : Click Here
Iti Sankata Nasa : Click Here
Namaste Brahama : Click Here
Om Namo Vinayaka : Click Here
Om Santhi : Click Here
Prathasmrami : Click Here
Sahasranama Stotram - 1 : Click Here
Sahasranama Stotram - 2 : Click Here


All Tracks in a single file : Click Here

Sidhi Vinayaka Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Bhadrapada Suddha Chavithi : Click Here
Dhandalu Bhandalayya : Click Here
Gajanana Jaya Mangalam : Click Here
Gauri Nandana : Click Here
O Bojja Ganapayya : Click Here
Sada Siva Sutudu : Click Here


All Tracks in a single file : Click Here

Sri Kanipakam Bhakthi Geetalu Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Apadbhandavudu : Click Here
Bojjaganapathi : Click Here
Deva Ganashrayamu : Click Here
Kanarandikalyanam : Click Here
Madi Kanipakam : Click Here
Manasara Chusanu : Click Here
Namo Namami : Click Here
Sri Kanipakam : Click Here
Vinagarandi : Click Here
Mangalasasanam : Click Here
Sahasra namavali : Click Here
Yekadasa namavali : Click Here


All Tracks in a single file : Click Here

Sri Vigneswara Bhajans Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Bhajan 1 : Click Here
Bhajan 2 : Click Here


All Tracks in a single file : Click Here

O Bojja Ganapayya Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Gananath Jaya : Click Here
Siva Parvatulaku : Click Here
Slokam : Click Here
Sri Parvati Tanaya : Click Here
Vendi Kondameeda : Click Here
Vighna Rajaya Namo Namo : Click Here


All Tracks in a single file : Click Here

Sri Vigneshwara Bhajanalu Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Badrapada Suddha Chaviti : Click Here
Devadi Deva : Click Here
Ganesa Saranam : Click Here
Kalyanam Kadu Rammaneeyam : Click Here
O Bojja Ganapayya : Click Here
Slokam : Click Here
Sri Gananaadhuni Subhacharitham : Click Here
Sri Vignesa Nee Ganaleelalu : Click Here
Uyyala Loogavayya : Click Here


All Tracks in a single file : Click Here

Sri Ganesha Pancharatna Malika Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Dandakam : Click Here
Ganesha Ashtakam : Click Here
Ganesha Mangalaacharana Slokam : Click Here
Ganesha Pancharatna Maalika : Click Here
Harati Ivvakaraarandi : Click Here
Sri Ganesha Siddhi Vinayaka : Click Here
Sthothram : Click Here

Sri Ganesh Bhajans Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Gajavadana Gajavadana,Om Gajayanamaha : Click Here
Ganapati Saranam : Click Here
Jai ganesha Jai Ganesha : Click Here
Jai Jai Ganapayya : Click Here
Saranam Ganesha : Click Here
Slokam : Click Here


All Tracks in a single file : Click Here

Kanipaka Vinayaka Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Aho Vignaraja : Click Here
Ganesham Ganadhipatyam : Click Here
Manasu Neeku Harathi : Click Here
Om Ganadhipatayenamah : Click Here
Pratah Smarami : Click Here
Sri Gananayaka : Click Here


All Tracks in a single file : Click Here

Kanipaka Vinayaka Divya Ganam Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Ganapathi : Click Here
Jaya Gananayaka : Click Here
Kalyanamu Chudam : Click Here
Kanipaka Kshetrame : Click Here
Koti Kanthula : Click Here
Sri Gananadhuni : Click Here
Sri Gananayaka : Click Here
Sri Kanipaka : Click Here
Sri Kanipaka Ganapayya : Click Here
Vedala Viharinchu : Click Here


All Tracks in a single file : Click Here

Ganapathi Charitra Devotional mp3 Songs


.::Track List::.

Part 1 : Click Here
Part 2 : Click Here


All Tracks in a single file : Click Here

Manmohan tu Murliwala - Hariharan

Manmohan tu Murliwala - Hariharan from Telugu Devotional Swaranjali on Vimeo .